Prawo wodne

 

1.  Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym.

2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

3.  Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

4.  Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:

a) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,
b) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
c) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
d) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

6.  Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

7.  Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe

8.  Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2022 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.