Prawo budowlane

Obudowa studni głębinowej, jest obiektem budowlanym którego zamiar wykonania należy zgłosić do starostwa powiatowego na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jej wykonywania. Jeżeli w tym czasie tj. 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu budowę takiej obudowy można rozpocząć.

 

Lokalizacja studni

 

1.  Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

a) do granicy działki - 5 m,
b) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
c) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
d) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej scieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
e) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

2.  Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na
granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt b)-e).

Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury powinien być pokryty nawierzchnia utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, a przejście rury studziennej przez nawierzchnie utwardzoną należy uszczelnić.

Wykonanie obudowy studni głębinowej wymaga zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Studnie, jeżeli zamierzamy z niej czerpać wodę na cele spożywcze należy usytuować zgodnie z przepisami podanymi wcześniej.

509 760 222

(c) Serwis Robót Wiertniczych 2024 - Odwierty pod Studnie głębinowe i pompy ciepła.
Wszelkie prawa zastrzeżone.